Neljapäev, 25. juuli 2024
Elektriautode ostutoetuse meede avaneb kõigi lootuste põhjal veel selle aastanumbri sees. Keskkonnainvesteeringute keskuse juhataja Andrus Treier selgitab, millised on taotlemise tingimused ettevõtetele ja eraisikutele, sh millised maksud tuleb toetussummalt maksta. Üllatusi on rohkem kui üks.

Elektriautode ostutoetuse meetme esimese vooru maht pidi olema 1,2 miljonit eurot. Ühe e-auto kohta saab küsida kuni 5000 eurot ostutoetust. Auto hind käibemaksuta ei tohi ületada 50 000 eurot.

Nelja aasta jooksul tuleb sõita e-autoga vähemalt 80 000 km, millest 80% Eestis, selleks et toetuse saamist õigustada. Toetuse taotlused vaatab läbi, toetusi maksab ja toetuse saajate tingimustele vastavust kontrollib Keskkonnainvesteeringute keskus.

Algselt suure autopargiga ja suurte läbisõitudega (takso-, transpordi-, kuller- jt) ettevõtetele mõeldud toetus, mis aidanuks kasutusele võtta keskkonnasõbralikumad sõidukid, hoida kokku kulusid ja vähendada heitmeid ning ühtlasi saatnud ühiskonnale sõnumi elektriautode võimalikkusest tavaelus muundus ühel hetkel “kõigile võrdselt” plaaniks: juulis lubas keskkonnaminister, et seda hakatakse jagama ka eraisikutele.

Sealt alates on meetme avamine takerdunud: oktoobris lõppes kaasamisvoor, kus huvitunud said ettepanekuid teha ning neid läbi vaadanud töörühm omakorda rühmata, et terad sõkaldest eraldada ning meetme määrusele joon lõpuks alla tõmmata.

7. novembril on seis jätkuvalt arutamise faasis: “Rõhutame, et tegemist on määruse eelnõuga, millele avalikul kooskõlastusringil laekunud kommentaare ja parandusettepanekuid veel arutatakse. Seetõttu ei saa praegusi tingimusi käsitleda lõplikena!” ütleb Andrus Treier selgituseks.

See tähendab, et toetusmeetme tingimused võivad veel muutuda. Päriselt on asjad kindlad siis kui määrus on saanud vajalikud kooskõlastused ja see kehtib.

KIKi roll toetusmeetme töögrupis

Kui suurt rolli on Keskkonnainvesteeringute keskus toetusmeetme väljatöötamisel etendanud? Milliseid ettepanekuid tegite, et meede võimalikult lihtsalt mõistetav oleks?

Elektriautode toetusmeetme väljatöötamise juures on Keskkonnainvesteeringute keskus olnud algusest peale. Meetme on sisuliselt välja töötanud töögrupp, kuhu kuuluvad KKM, MKM ning KIKi töötajad, kelle nimed on ka seletuskirjas ära toodud. Konkreetseid ideid on raske kellelegi tagantjärgi omistada, töö toimus koosolekute -ajurünnakute formaadis.

Millal on kavas esimene taotlusvoor avada?

Taotlusvooru avamine sõltub määruse jõustumisest. Saame taotlusvooru välja kuulutada kohe, kui määrus on jõustunud ja Keskkonnaministeerium on KIKile vastava teate saatnud.

Loodame, et saame vooru välja kuulutada veel sel aastal. Kui taotlusvoor välja kuulutatakse, siis avaneb KIK e-toetuse keskkonnas taotluse esitamise võimalus 30 päeva pärast, et taotlejatel oleks aega oma soovid ning ka võimalused rahulikult läbi mõelda.

Taotlust sisestama saab hakata siis, kui voor avalikult välja kuulutatakse. Taotluseid menetletakse laekumise järjekorras.

Taotlusvooru väljakuulutamisest anname teada pressiteatega, samuti ilmub kuulutus üleriigilises päevalehes, saadame e-kirjad partneritele, jagame infot sotsiaalmeedias ja KIKi kodulehel.

[pullquote]Eelkõige ootame taotlema ning elektriautosid soetama ettevõtteid, kelle sõidukite läbisõit on suur ja enamik sõitudest tehakse linnades.[/pullquote]

Ehk teeme endast olenevalt kõik, et potentsiaalsed taotlejad toetusest kuuleksid.

Millist huvi ennustate ja kas julgete ennustada proportsiooni, kui palju ettevõtteid, kui palju eraisikuid toetust taotleda sooviksid?

Määruse väljatöötamise vastu on huvi olnud suur. Senise huvi alusel loodame, et nii ettevõtted kui eraisikud võtavad toetuse võrdselt hästi vastu ja uue auto valikul teevad keskkonnasõbraliku otsuse.

Eelkõige ootame taotlema ning elektriautosid soetama ettevõtteid, kelle sõidukite läbisõit on suur ja enamik sõitudest tehakse linnades.

Ostutoetuse taotlemine ettevõttele

Toetuse saamiseks tuleb esitada e-toetuse keskkonnas taotlus koos vajalike lisadega: näiteks elektrisõiduki müügipakkumine, koopia elektrisõiduki EÜ tüübikinnitusest, koopia sõidukikirjeldusest, liisingu kasutamise puhul liisingukirjeldus. Täpne loetelu sõltub konkreetsest taotlejast ja taotluse sisust.

Vähese tähtsusega abi kontroll

Enne toetuse taotlemist tuleb veenduda, et ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi vaba jääki. Seda saab kontrollida riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist.

Kontserni kuuluva ettevõtte puhul peab arvesse võtma kõigi kontserni ettevõtetele saadud vähese tähtsusega abi.

Vähese tähtsusega abi ülemmäär on 200 000 eurot kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul. Rendi või tasu eest kaupu vedavatele maanteetranspordiettevõtjatele antava abi ülemmäär on 100 000 eurot.

Eraldi kulukonto

Nagu kõigi toetuste puhul tuleb toetus raamatupidamises kajastada eraldi kulukontol, projektiga seotud kulu peab olema eristatav toetuse saaja muudest kuludest. Toetus kajastatakse tuluna.

Toetuse tagasimaksmine

Kui toetuse saaja ei täida määrusega pandud kohustusi, on KIKil õigus toetus täielikult või osaliselt tagasi nõuda.

Tagasinõude protsent määratakse rikkumise raskuse järgi. See tähendab, et KIK hindab eelkõige rikkumise mõju meetme eesmärgi saavutamisele.

Näiteks juhul, kui hiljemalt nelja-aastase perioodi lõpuks ei ole elektriauto läbisõit nõutud 80 000 km, nõutakse toetus tagasi proportsiooonis täitmata kohustusega.

Toetuse taotlemine: eraisik

Eraisikutest taotlejatele kehtivad kõik toetuse saamise ja kasutamisega seotud nõuded. Enne taotlema asumist peab isik endale selgeks tegema, kas tema kavandatav tegevus kvalifitseerub toetusele.

Soetatava auto maksumus võib ka eraisikust taotleja puhul olla kuni 50 000 eurot käibemaksuta.

Kindlasti tuleb analüüsida, kas eraisikul on võimalik ja tõenäoline täita elektriautole kehtestatud läbisõidunõuet vähemalt 80 000 km nelja aasta jooksul. Kuni selle nõude täitmiseni jäävad kehtima kõik muud toetuse saajale seatud nõuded.

Näiteks: e-auto peab olema kaskokindlustusega kindlustatud, see peab taluma GPS-seadet või peab kasutaja valmis olema kahepäevase etteteatamise aja jooksul autot KIKi kontorites ette näitama.

Auto võõrandamisel enne nelja aasta möödumist või 80 000 km läbimist peab toetuse saaja tagama, et sõiduki uus omanik võtab kõik toetuse saaja kohustused üle.

Toetuselt tuleb maksta tulumaks

Füüsilistele isikutele makstav toetus on tulumaksuseaduse kohaselt maksustatav tulu. Eraisikust taotleja puhul peab KIK toetust välja makstes kinni tulumaksu 20%, see tähendab, et välja makstakse 4000 eurot toetust.

/Toim: kuna tegu on tuluga, peab eraisik arvestama selle oma aastatulusse ja tuludeklaratsiooni lisama/

Toetuse taotlemine liisingfirma abiga

Toetuse saaja peab olema auto omanik või vastutav kasutaja. Liisingu kasutamisel tuleb liisinguleping sõlmida krediidiasutusega või sellega ühte kontserni kuuluva ettevõtjaga või välisriigi krediidiasutuse filiaaliga.

Tuleb meeles pidada, et kõik finantseerimisasutused ei ole krediidiasutused ning ei kvalifitseeru määruse alusel soetatava auto liisinguandjaks.

Liisingufirma ei saa olla toetuse saaja siis, kui ta ei soeta sõidukit enda tarbeks. Toetuse saaja peab vastutama läbisõidukohustuse ja auto säilimise eest.

Taotluste läbivaatamise kord

Taotluste hindamiseks moodustab KIK hindamiskomisjoni. Hindajate ülesanne on veenduda, et esitatud taotlus vastab kõigile nõuetele ja kõik lisadokumendid on olemas.

Kui taotluses leitakse puudusi, antakse neist taotlejale kirjalikult teada ja võimaldatakse taotlust korrigeerida.

On oluline, et toetuse taotleja jälgiks oma e-posti: taotlust puudutav suhtus käib e-toetuse postkasti kaudu ja taotleja saab iga e-toetusest saabunud kirja kohta teavituse oma e-postile, mille ta on toetuste keskkonnas registreerinud.

Hindamiskomisjoni liikmete arv sõltub esitatavate taotluste hulgast, kindlasti saavad kõik taotlused hinnatud ja nende kohta otsused tehtud määruses sätestatud tähtaja jooksul.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb hindamiskomisjoni ettepanekul KIKi juhatus. KIKis tehakse elektriautode ostutoetusega seotud töö ära olemasolevate inimestega, kes igapäevaselt menetlevad ka muid meetmeid.

Taotleja vastavuse hindamine

Määruses kehtestatakse nõuded toetuse taotlejale. Taotleja puhul kontrollitakse võlgade puudumist Maksu- ja Tolliametile.

Kontrollitakse, kas taotleja on täitnud toetuse tagasimakse nõude juhul, kui mõni avaliku sektori toetuse andja on selle varasema toetuse korral esitanud ja karistusseadustiku teatud paragrahvide alusel määratud kehtivate karistuste puudumist.

Juriidilisest isikust toetustaotleja puhul kontrollitakse lisaks tema registreeritust Eesti e-äriregistris. Kuna auto ostetakse välja või eeldab otsus heakskiitu liisingettevõtte poolt, siis selle osas maksevõimet täiendavalt KIKi poolt hinnata ei ole vaja.

GPS-seadmete paigaldamine

KIK hangib vajalikud GPS-seadmed kooskõlas riigihangete seadusega, ühtegi eelkokkulepet hetkel veel ei ole.

Paigaldamise kohad ja tehnilised üksikasjad selguvad pärast hankemenetluse läbiviimist. Soovime aga kindlasti teha antud toetusega seotud lisaseadmete paigalduse võimalikult lihtsaks.

Kui palju elektriautosid ostutoetusega osta saab?

Kokku saab esimeses taotlusvoorus toetada vähemalt 110 elektrisõiduki ostu.

blank

Ylle on teinud teadus-, haridus- ja keskkonnateemalisi telesaateid ning töötanud vabakutselise (kirjutava) ajakirjanikuna. Alates 2015 WWCOTY rahvusvahelise kohtunikekogu liige. 2015. aastal pälvis Ylle riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija auhinna. Acceleristas vastutab Ylle lehe väljaandmise eest ning kirjutab aeg-ajalt talle omase otsekohesusega

KOMMENTEERI SIIN