Reede, 14. juuni 2024
Mobire Groupi tarbijauuringust selgus, et hoolimata majanduslikult keerulistest aegadest puudub Eestis elavatel inimestel ülevaade autoga seotud kulutustest. Rohkem hinnatakse seda, et auto oleks alati olemas ja töökorras ning vähem mõeldakse keskkonna säästmisele.

Aprillikuus viis Mobire Group läbi kvalitatiivse tarbijauuringu, et selgitada välja, kuidas on autoomanikud korraldanud sõiduki haldamisega seotu ning milliseid kriteeriumeid nad seejuures olulisemaks peavad. Uuringu käigus intervjueeriti Eestis elavaid mehi ja naisi vanuses 25-45.

Mobire Groupi kommertsjuhi Laura Klemmeri sõnul selgus uuringu käigus läbiviidud intervjuudest, et Eestis elavate inimeste jaoks on kõige olulisem, et auto oleks alati töökorras ja olemas. „Olenemata vanusest ja soost tõid intervjueeritavad välja, et auto on eelkõige tarbeese, mis ei tohiks alt vedada ning auto ülalpidamisega seotu peaks olema võimalikult lihtne ja mugav,“ tõi Klemmer välja uuringu tulemused.

Tema sõnul oli üllatav, et valdaval osal autoomanikest puudub teadmine, millised on autoga seotud kulutused ning sellest tulenevalt ei osatud hinnata ka sõiduki kogukulu. Ostuotsused tehakse sageli vaid liisingumakse suuruse järgi ning ei arvestata, et ka auto ülalpidamisega seonduvalt lisandub püsivalt erinevaid kulutusi.

„Kohtasime intervjuudes päris palju, et inimesed teavad üldjoontes, kui suur on auto liisingumakse ning kui palju kulub kütusele. Kuid selle osas, millised kulud veel auto omamisega kaasnevad ning milline summa näiteks aasta jooksul auto peale kulutatakse, ei osanud väga paljud autoomanikud öelda,“ nentis Klemmer. Tema sõnul on auto omamine võrreldes aastatagusega sõltuvalt automargist kallinenud vähemalt 20% võrra.

„Kallinenud on nii autode hinnad kui ka kütuse hind. Samamoodi on kallinenud hooldustööde hinnad, varuosad, rehvid ja kindlustus. Ebakindlust lisab ka euribori liikumine, kuna praeguses majanduskriisis ei oska me ette ennustada, milliseks kujuneb auto liisingumakse näiteks poole aasta pärast. Nendest kuludest omas täielikku ülevaadet väga väike osa intervjueeritavatest,“ kirjeldas Klemmer.

talverehv

Samal ajal toodi vestlustes siiski mitmeid kordi välja ka seda, et seoses kõrge inflatsiooni ja hinnatõusuga soovitakse ka autoga seotud kulusid vähendada. „Autole kuluva kogukulu hindamiseks puuduvad aga suurel osal meie autoomanikest vajalikud teadmised – seega puudub neil ülevaade sõiduki kogukulust. See omakorda teeb aga keeruliseks rahaliseks kokkuhoiuks võimaluste leidmise,“ sõnas Mobire kommertsjuht.

Auto kui tarbeese

Kulude kokkuhoiust olulisem oli intervjueeritavate jaoks mugavus ja muretus. „Nii mõnestki vestlustest jäi kõlama, et autoomanikud ei taha mõelda ega teada autoga seonduvast – hooldustöödest, parandusest ja teistest toimingutest. Toodi välja, et auto peaks olema nagu buss, mille puhul ei pea mõtlema sellele, kas see läheb katki või on töökorras,“ lausus Klemmer.

Huvitav tähelepanek on, et vastajad tunnistasid, et neil endil puuduvad autoga seonduvad teadmised ning murede korral pöördutakse mõne teadjama tuttava poole. „Küsimused, millega nn tugiisiku poole pöördutakse varieeruvad sellest, miks mõni tuluke armatuurlaual põleb kuni selleni, kuhu hooldusese pöörduda ning milliseid rehve osta,“ tõi Klemmer välja küsimused, millele autoomanikud tihti ise vastust ei tea ning vajavad kõrvalist abi.

Auto töökindlus on tarbijatele olulisem ka auto keskkonnasõbralikkusest. „Poolteist aastat tagasi tehtud uuringust selgus, et vaid 19% toonastest vastajatest pidasid auto keskkonnasõbralikkust väga oluliseks. Ka seekordsetest intervjuudest tuli välja, et keskkonna säästmise peale autoomanikud liialt ei mõtle,“ nentis Klemmer.

Sarnaselt toonasele uuringule tuli ka tänavustest vestlustest selgelt välja, et keskkonna säästmise arvelt ei olda nõus auto eest rohkem maksma. „Täna on elektriauto soetamine tõesti kallim kui sisepõlemismootoriga auto või hübriid. Kuid kui vaadata auto ülalpidamiskulusid ja kütusekulu, siis on elektriauto oluliselt mõistlikum valik,“ selgitas Klemmer, tuues taas välja, et kui inimesed oleksid teadlikumad auto kogukulust, siis kaaluksid nad meelsamini ka elektriauto soetamist.

Kuigi nooremad, 25-35-aastased inimesed mõtlevad autot valides enam ka jätkusuutlikkuse peale ning kaaluvad ka elektri- või hübriidauto soetamist, on ka nende jaoks Klemmeri sõnul olulisemad autoga seotud toimingute mugavus, lihtsus ja kiirus. „Oleme tähele pannud ka seda, et noorem põlvkond ei pea niivõrd oluliseks auto omamist kui selle kättesaadavust. Seepärast on noored avatumad ka erinevatele sõidujagamis- ja renditeenustele,“ ütles Klemmer.

Fotod: Sten Ottep, In Nomine

KOMMENTEERI SIIN