Teisipäev, 18. juuni 2024
Edaspidi on kõik pakendikonteinerid Eestis ühesuguselt tähistatud ning pakendite äraandmine peaks tavainimese jaoks edaspidi lihtsam ja loogilisem olema. Muudatusega loodetakse suunata inimesi rohkem pakendeid ringlusse andma.
Igale pakendiliigile viitab kindel värv

Eesti Pakendiringlus, Tootjavastutusorganisatsioon ja Eesti Taaskasutusorganisatsioon jõudsid üksmeelele ühtsetes pakendikonteinerite kleebistes. Ühesuguste kleebiste eesmärk on teha taaskasutamine tarbijale arusaadavamaks.

Eesti Pakendiringlus OÜ, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ ja Eesti Taaskasutusorgansiatsioon MTÜ, mis korraldavad Eestis pandita pakendite kogumist ja taaskasutusse suunamist, haldavad kolme organisatsiooni peale umbes 6 000 klaasi-, papi- ja metall-plastpakendi konteinerit. Nende täpsed asukohad leiab kuhuviia veebirakendusest.

Edaspidi on iga kogutav jäätmeliik tähistatud eraldi värvi, ikooni ja tekstiga. Papp- ja paberpakendi konteinerile viitab kleebise sinine värv, klaaspakendi konteinerile roheline ning plast- ja metallpakenditele kollane kleebis.

Pakendipunktides, kus on majanduslikult mõistlikum koguda kõiki pakendeid ühte konteinerisse, on kogumisvahendil siiski kõigi kolme pakendiliigi kleebised.

Pikemas perspektiivis peaks sama kogumis- ja siltide süsteem laienema kõikjale, kus pakendeid ära anda on võimalik – avalikud ruumid, haridusasutused, väliüritused jne.

Me peame sorteerima

Uue valemiga arvutatud jäätmete ringlussevõtt päästab Eesti 2020. aastal prügitrahvist, kuid metoodika muutmine ei suurenda tegelikku jäätmete sorteerimist, mis omakorda on eelduseks materjalide ringlussevõtmisel.

Samuti peame täitma Euroopa Liidu liikmesriigina kohustust võtta 2025. aastaks ringlusse vähemalt 65% pakenditest ja 2030. aastaks vähemalt 70%.

Selleks, et materjali saaks taaskasutada, tuleb seda korjata liigiti ja puhtalt. Ühtsete kleebistega tuleb kaasa kergesti mõistetav juhendmaterjal õigeks sorteerimiseks.

Eesti Pakendiringlus OÜ on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgid on luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogumisvõrk, korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ulatuses, mis tagab Eesti Pakendiringlusele delegeeritud kohustuste täitmise ja informeerida tarbijaid pakendite äraandmise võimalustest. Eesti Pakendiringlus kogub pakendeid kõikides kohalikes omavalitsustes. Oleme üle Eesti paigaldanud rohkem kui 2000 pakendikogumise konteineri

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) tegeleb ettevõtete abistamisega Pakendiseadusest tulenevate kohustuste täitmisel. TVO kogub pakendijäätmeid nii ettevõtetest kui ka eramajapidamistest ning jagab teadmisi pakendijäätmete taaskasutuse edendamiseks.

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO) on pakendiettevõtjate poolt 2004. aastal asutatud esimene akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon Eestis, mis organiseerib pakendijäätmete liigiti kogumist ning nende taaskasutusse suunamist. ETO ühendab pakendatud kauba tootmise, maaletoomise ja müügiga tegelevaid ettevõtteid ning pakenditootjaid.

KOMMENTEERI SIIN