Laupäev, 3. detsember 2022
2017. aastal rajatakse Via Baltica trassile targa tehnoloogia lahendus ja paigaldatakse elektroonilised, muutuvtekstiga liiklusmärgid. Maanteeamet paigaldab trassile ka kaks uut teeilmajaama ja muudab Pärnu ümbersõidu läbimise sujuvamaks.

Elektroonilised liiklusmärgid

SMART E67 on Eesti-Läti ühisprojekt, mille käigus rajatakse 2017. aastal Via Baltica trassile (E67) Eesti ja Läti lõikudele erinevaid teeäärse targa tehnoloogia (ITS, Intelligent Transport Systems) lahendusi liikluse juhtimiseks, seireks ning liiklejate teavitamiseks. Projekti eesmärk on muuta liiklust rahvusvahelisel, kõrge liiklussagedusega trassil ohutumaks ja sujuvamaks ning saavutada sõiduaja kokkuhoidu.

Maanteeamet hindas peamisi kitsaskohti Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel ning valis välja need, mida saab nutikate infotehnoloogiliste lahendustega oluliselt leevendada. Liiklejad märkavad teeäärseid elektroonilisi, muutuvtekstiga infotabloosid ja liiklusmärke, mis paigutatakse linnadest väljumisele või oluliste lõikude ja ristmike algusesse.

Neid lahendusi on Maanteeametilt juba aastaid oodatud, seni on asi takerdunud rahapuuduse taha. Transpordi ühenduse meetme eurotoetuse abiga saab vajalik lahendus Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel tehtid. Seda, kas tulevikus näeb analoogseid lahendusi ka teistel riigimaanteedel, veel ei tea. Maanteeamet lähtub põhimõttest, et pilootprojekti tulemusi saaks laiendada ka mujal teedevõrgul, isegi kui see on järgmised 5-10 aastat vaid teoreetiline võimalus.

SMART E67 projekt võimaldab täiustada senist liiklusteavituse ja -seire valmidust. Maanteeamet paigaldab trassile kaks uut teeilmajaama, muutuvtekstiga liiklusmärke ja muudab Pärnu ümbersõidu läbimise sujuvamaks.

Lisaks elektroonilistele liiklusmärkidele on projekti raames kavas võimaldada sõiduoludele vastavat kiiruspiirangut Tallinnast väljasõidul Laagri-Ääsmäe vahelisel nelja sõidurajaga teelõigul. Muutuva piirkiiruse eesmärk on võimaldada heade teeolude korral ka kiiremalt sõita, mitte kehtestada täiendavaid piiranguid. Süsteem toimib suures ulatuses automaatselt, vastavalt teeilmajaamade ning mitmete asfaldikatte sees paiknevate andurite infole. Piirkiiruse muutmised salvestatakse ja logid arhiveeritakse, et oleks liiklusjärelvalve jaoks selge, mis piirang parasjagu kehtis.

Eesti ja Läti lahendused ei tule üks-ühele samad kuid mõlemad riigid lähtusid oma valikutes sellest, et kasutatavad tehnoloogiad on piiriülesed ning omavahel ühilduvad – liikluskeskkond peab olema ühtmoodi arusaadav. SMART E67 raames tahetakse tõhustada Tallinnas ja Riias asuvate maanteeinfokeskuste koostööd, et tekiks tervikpilt kogu trassist ja oleks võimalus, piiriüleselt liiklust kogu 400 km pikkusel teelõigul juhtida.

Projekti kestvus on 36 kuud, 2018. aasta oktoobrini. Teeäärsete ehitustöödega alustatakse aastal. Eelnevalt tuleb luua taustsüsteem uue tehnoloogia kasutamiseks kuni muudatusteni liikluskorraldust puudutavas seadusandluses. Ilma seiretehnoloogia ning muutuvmärkide juhtimisvõimekuseta pole märkidest kasu.

SMART E67 projekt toimub Läti (juhtivpartner) ja Eesti maanteeametite koostöös, konsulteeriv roll on Soome Transpordiametil, millel on analoogsete lahenduste juurutamisel aastatepikkune kogemus. Projekti kogueelarve on 2,4 miljonit eurot ning seda rahastab 85% ulatuses Euroopa Liidu Kesk-Läänemere programm. Eesti Maanteeameti omaosalus projektis on 150 000 eurot. Projekti elluviimisega on Eestis ja Lätis seotud kümmekond liikluskorralduse-, IT- ja hooldevaldkonna spetsialisti.

Allikas: Maanteeamet

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.